Schützenhaus Heideck

   
 
Datum Titel Ort Kategorie
20.10.2017 Sachkundelehrgang Schützenhaus Heideck Kultur & Bildung
21.10.2017 Sachkundelehrgang/Prüfung Schützenhaus Heideck Kultur & Bildung
29.11.2017 - 20.12.2017 Geflügelschießen Schützenhaus Heideck Sport
09.12.2017 Ordonnanzpokalschießen Schützenhaus Heideck Sport
20.12.2017 Geflügelschießen/Preisverteilung Schützenhaus Heideck Sport
31.12.2017 Silvesterschießen Schützenhaus Heideck Sport